P.H.E
"Supplier of Heat Exchanger and Consultant of Industrial Refrigeration Solutions"
  • 0905.268.017
  • 0985.337.635
  • 0934.570.732

MÁY VỆ SINH C.I.P

MÁY VỆ SINH C.I.P

Máy làm sạch TEKNO-ICE được thiết kế nhẳm làm sạch và vệ sinh các thùng đồng hóa, tủ đông, bộ trao đ...

read more